Terug

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de website of een bestelling plaatst. Deze voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper, lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Definities

 1. WAM Denim Wholesale B.V.: Gevestigd te Beverwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het registratienummer: 57659818 handelend onder de naam WAM Denim Winkel B.V.
 2. Website: De website van WAM Denim Wholesale B.V., te raadplegen via www.WAMdenim.com en alle bijbehorende subdomeinen.
 3. Klant: De natuurlijke of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met WAM Denim Wholesale B.V. en/of zich geregistreerd heeft op de website.
 4. Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen WAM Denim Wholesale B.V. en de klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 5. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van WAM Denim Wholesale B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen met de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor WAM Denim Wholesale B.V. slechts bindend, indien deze door WAM Denim Wholesale B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Indien er, naast deze Algemene Voorwaarden, specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in het geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Prijzen en informatie

 1. Alle op de website en in andere van WAM Denim Wholesale B.V. afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. WAM Denim Wholesale B.V. kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van WAM Denim Wholesale B.V. afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten.
 4. De prijzen van artikelen in onze webshop kunnen verschillen van die in de winkel.
 5. WAM Denim Wholesale B.V. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor (kleur)afwijkingen in het artikel ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

Totstandkoming Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van WAM Denim Wholesale B.V. en het voldoen aan de daarbij door WAM Denim Wholesale B.V. gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod via elektronische wegen heeft aanvaard, bevestigt WAM Denim Wholesale B.V. onverwijld langs elektronische wegen de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien het blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft WAM Denim Wholesale B.V. het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. WAM Denim Wholesale B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien WAM Denim Wholesale B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.


Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de website, kan de klant zich registreren via het registratieformulier of door een account aan te maken op de website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. De klant dient zijn inloggegevens strikt geheim te houden. WAM Denim Wholesale B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat de klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen dat gebeurt via het account van de klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van deze klant.
 4. Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of WAM Denim Wholesale B.V. daarvan in kennis te stellen, zodat WAM Denim Wholesale B.V. gepaste maatregelen kan nemen.

 

Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door WAM Denim Wholesale B.V. is ontvangen, stuurt WAM Denim Wholesale B.V. de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 2. WAM Denim Wholesale B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
 3. Op de website wordt duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze de levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in uiterlijk binnen 30 dagen geleverd worden.
 4. Indien WAM Denim Wholesale B.V. de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 5. WAM Denim Wholesale B.V. raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant. Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 7. WAM Denim Wholesale B.V. is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

Herroepingsrecht/Retour

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Voor zakelijke klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met WAM Denim Wholesale B.V. binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

Als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 1. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant. De klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft WAM Denim Wholesale B.V. een raming van deze kosten.
 2. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn dient de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de klant in een fysieke winkel zou kunnen.
 3. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5 De klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan WAM Denim Wholesale B.V., of op andere ondubbelzinnige wijze aan WAM Denim Wholesale B.V. kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. WAM Denim Wholesale B.V. bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

 

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

WAM Denim Wholesale B.V.

Webshop

Gooiland 1

1948 RC, Beverwijk

 

 1. Reeds de door klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat de klant de bestelling heeft betaald. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft WAM Denim Wholesale B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Tenzij WAM Denim Wholesale B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag WAM Denim Wholesale B.V. wachten met terugbetalen tot WAM Denim Wholesale B.V. het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 1. Op de website wordt duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 2. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

- Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

- Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 

Betaling

 1. De klant dient betalingen aan WAM Denim Wholesale B.V. volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. WAM Denim Wholesale B.V. is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent de klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
 2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de WAM Denim Wholesale B.V. is gewezen op de te late betaling en WAM Denim Wholesale B.V. de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is WAM Denim Wholesale B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. WAM Denim Wholesale B.V. kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Garantie en conformiteit

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door WAM Denim Wholesale B.V. een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.
 2. WAM Denim Wholesale B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat WAM Denim Wholesale B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Een door WAM Denim Wholesale B.V., fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.
 4. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een redelijke termijn, nadat hij het gebrek heeft ontdekt, WAM Denim Wholesale B.V. daarvan in kennis te stellen.
 5. Indien WAM Denim Wholesale B.V. de klacht gegrond acht, wordt na overleg met de klant het relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product.

 

Klachtenprocedure

 1. Indien de klant een klacht heeft over een product (conform het Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van WAM Denim Wholesale B.V., dan kan hij bij WAM Denim Wholesale B.V. telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 2. WAM Denim Wholesale B.V. geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal WAM Denim Wholesale B.V. binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.

 

Aansprakelijkheid

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien de klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. De totale aansprakelijkheid van WAM Denim Wholesale B.V. jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 3. Aansprakelijkheid van WAM Denim Wholesale B.V. jegens de klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op WAM Denim Wholesale B.V. jegens de klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WAM Denim Wholesale B.V..
 5. De aansprakelijkheid van WAM Denim Wholesale B.V. jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant WAM Denim Wholesale B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en WAM Denim Wholesale B.V. ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WAM Denim Wholesale B.V. in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij WAM Denim Wholesale B.V. meldt.
 7. In geval van overmacht is WAM Denim Wholesale B.V. niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de klant ontstane schade.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van WAM Denim Wholesale B.V..

 

Persoonsgegevens

1 WAM Denim Wholesale B.V. verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

 

Slotbepalingen

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar WAM Denim Wholesale B.V. gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 WAM Denim Wholesale B.V.

Klantenservice

Gooiland 1

1948 RC, Beverwijk

KvK: 57659818

BTW: NL852679221B01

 

Tel +31(0) 251 – 44 11 32

[email protected]

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »